Hoe een kind opvoeden in België?

Als u naar Vlaanderen verhuist, of zelfs gewoon naar België, moet u weten dat u volledig vrij bent om de instelling te kiezen waar uw kind zijn schoolcarrière zal volgen. Uiteraard moet uw kind kunnen voldoen aan de toelatingscriteria voor de school die u gaat kiezen. Deze criteria zijn niet hetzelfde van de ene school naar de andere, sommige hebben hoge normen, terwijl andere zelfs geen selectiecriteria hebben.

Er zijn, zoals overal, privéscholen, waarvoor uiteraard kosten in rekening worden gebracht. In België zijn veel Amerikaanse scholen met een grote reputatie gevestigd.

Er zijn ook religieuze scholen. Zoals u kunt zien, is het mogelijk om van alles alles te vinden.

U heeft bijvoorbeeld een voorkeur voor:

 • een school in de buurt of een school verder weg
 • een officiële school of een gratis school
 • confessionele of niet-confessionele school
 • een “traditionele” school of een school met bijzondere onderwijsmethoden (Nederlands: methodologische school).

Ook als uw kind wordt verwezen voor speciaal onderwijs, heeft u de vrije schoolkeuze. Dit betekent dat u kunt besluiten uw kind in te schrijven op een reguliere school. Dit kan je echter alleen doen na overleg met de ouders en het Centrum Studenten Oriëntatie.

De gewone school kan echter beslissen om de inschrijving te beëindigen indien de voorwaarden die nodig zijn om de leerling het programma te laten volgen niet overeenstemmen. Ouders die een school voor buitengewoon onderwijs kiezen, moeten een inschrijvingsrapport krijgen van het CLB. Hieruit moet blijken dat het kind speciaal onderwijs nodig heeft en het soort onderwijs dat passend is.

Als u uw kind wilt inschrijven op een school met een eigen specialisatie, moet er een plek beschikbaar zijn. Neem tijdig contact op met de school.

Ouders zijn dus vrij om een ​​school te kiezen, maar moeten accepteren:

 • het onderwijsproject van de school (de basisprincipes van de school)
 • schoolreglement (de rechten en plichten van ouders en leerlingen en het schoolbestuur).

Schoolregistratie in België

De verschillende voorwaarden voor het onderwijs van uw kind in België

Op internet vind je al het educatieve aanbod in Vlaanderen. Maar ook de details van alle scholen.

Wat zijn de inschrijvingsperiodes voor scholen in België?

U moet uw kind inschrijven op een school:

 • als hij voor het eerst naar school gaat
 • wanneer hij van primair naar secundair en soms van kleuter- naar primair onderwijs gaat
 • als hij van school verandert.

De inschrijving gebeurt tijdens het voorgaande schooljaar. De startdatum voor aanmeldingen kan variëren. Elke school moet de gekozen startdatum duidelijk meedelen. Vraag ernaar bij de school.

In sommige scholen of gemeenten moet u zich eerst registreren voordat u uw kind kunt inschrijven. Inschrijving houdt in dat u van tevoren aan ons doorgeeft op welke school u uw kind wilt inschrijven.

Na registratie moet u het schoolregistratieproces voor uw kind volgen. Na de aanmeldperiode ontvangt u een brief of e-mail om u te informeren over de toewijzing van een plaats voor uw kind. Dit betekent dat u uw kind kunt aanmelden.
Als er op dit moment geen plaats is voor uw kind, ontvangt u een ongunstige rangschikking en een uitleg van de stappen die u moet nemen om elders een plek te vinden.

Wat zijn de voorrangsregels in België?

De voorrangsregels voor registratie en registratie zijn van toepassing in:

 • kleuteronderwijs
 • basisonderwijs
 • het eerste jaar secundair onderwijs
 • onderwijs voor bijzondere onderwijsbehoeften.

Er wordt prioriteit gegeven aan de volgende groepen:

 • Broers en zussen van studenten die al op school zijn ingeschreven. Hieronder vallen ook halfbroers en halfzussen, halfbroers en halfzussen en andere kinderen die op hetzelfde adres wonen.
 • Kinderen van schoolpersoneel (leerkrachten, secretariaatsmedewerkers, enz.).
 • In Brussel hebben ook kinderen van wie de ouders Nederlands spreken voorrang.

Ook wordt voorrang gegeven aan kinderen in een ongunstige situatie. We bedoelen met:

 • kinderen uit huishoudens die het lopende of voorgaande schooljaar een schooltoelage hebben ontvangen
 • kinderen van wie de moeder geen diploma secundair onderwijs of een getuigschrift van het 6de jaar secundair onderwijs heeft.

Er wordt rekening gehouden met de verhouding kansarme leerlingen om sociale diversiteit in de school te realiseren.

Hoe verloopt de schoolinschrijving tijdens het jaar in België?

Als je een kind tijdens het schooljaar wilt inschrijven, moet je aan de school vragen of er nog plaats is.
Houd er rekening mee dat een school tot de vijfde lesdag in oktober verplicht is om de chronologische lijst van niet-ingevulde inschrijvingen te respecteren. Na deze dag gaan alle plaatsen naar de eerste leerling die zich aandient. Een uitzondering hierop is de inschrijving van kleuters van het jongste geboortejaar. De school moet hierbij de chronologische lijst gedurende het schooljaar respecteren.

Wat als de school mijn kind weigert?

De school kan uw kind weigeren naar basisonderwijs:

 • uw kind voldoet niet aan de toelatings-, overgangs- of instroomcriteria;
 • als de school vol is. De school maakt vooraf het aantal beschikbare plaatsen bekend;
 • als er aanwijzingen zijn dat uw kind wisselt van school.

De school kan uw kind weigeren in het hoger onderwijs:

 • als uw kind niet voldoet aan de toelatings-, overgangs- of instroomcriteria
 • als uw kind van deze school is verwijderd als gevolg van disciplinaire maatregelen in het lopende schooljaar, het voorgaande schooljaar of het voorgaande jaar;

De school kan uw kind weigeren in het secundair onderwijs:

 • als uw kind van school verandert vanwege definitieve uitsluiting van een andere school. Dit kan alleen volgens de criteria die vooraf zijn afgesproken binnen het lokale overlegplatform van de school.
 • als uw kind een inschrijvingsrapport voor buitengewoon onderwijs heeft gekregen en de reguliere school aantoont dat de noodzakelijke aanpassingen onredelijk zijn. De school neemt deze beslissing na overleg met de ouders en de klassenraad.

Als de school weigert uw kind in te schrijven, moet zij dit schriftelijk bevestigen. Dit is een weigeringsdocument.
U kunt bemiddeling aanvragen. Dergelijke bemiddeling moet plaatsvinden binnen 10 dagen na kennisgeving van de niet-vervulde registratie. Vraag daarom op tijd aan.

Bent u van mening dat uw kind ten onrechte is geweigerd, dan kunt u een klacht indienen bij de Commissie inzake Leerlingenrechten. Dit kan binnen 30 dagen na weigering of binnen 30 dagen na bemiddeling. De Commissie zal u binnen 21 dagen laten weten of de school terecht heeft geweigerd de inschrijving te weigeren.

Als het bestuur vindt dat de school het recht had om uw kind te weigeren, moet u een andere geschikte school zoeken.